Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDE LEEROVEREENKOMST VO

 


Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze Algemene voorwaarden hebben betrekking op alle leerovereenkomsten met Hageum. De leerovereenkomst heeft betrekking op de opleiding of op een onderdeel van een opleiding zoals op de leerovereenkomst is omschreven.


Artikel 2: Inschrijving

 1. Toelating bij Hageum is altijd op basis van een toelatingsgesprek met ouders of wettelijke vertegenwoordigers (hierna: “Ouder/vertegenwoordiger”) en leerling. Indien een leerling naar het oordeel van Hageum over de juiste kwalificaties beschikt, kan een leerovereenkomst worden aangeboden.
 2. Hageum maakt bij inschrijving gebruik van gegevens van de leerling, zoals die worden aangeleverd door Ouder/vertegenwoordiger en/of de leerling. Hageum maakt een beoordelingen van de leerling op basis van de aangeleverde gegevens en het toelatingsgesprek.
 3. Bij toelating stuurt Hageum een offerte, De offerte is 30 dagen geldig.
 4. In de offerte wordt opgenomen: de uitvoering van de overeenkomst, de startdatum van de leerovereenkomst, de toelatingseisen, de kosten, de wijze van betaling en de duur van de leerovereenkomst.
 5. Een leerovereenkomst komt tot stand indien volledig ingevuld en door Ouder/vertegenwoordiger en Hageum ondertekend.


Artikel 3: Beëindiging, ontbinding en opzegging leerovereenkomst

 1. De leerovereenkomst eindigt op de door Hageum te bepalen tijdstip in het schooljaar waarin de leerling het Eindexamen aflegt voor de opleiding of een onderdeel van een opleiding zoals in de leerovereenkomst is omschreven, opzegging door Ouder/vertegenwoordiger en opzegging door Hageum. De leerovereenkomst eindigt ook in de gevallen genoemd in lid de leden 5, 8 en 10 van dit artikel.
 2. Een opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgende op de maand, waarin de opzegging door Hageum is ontvangen. Hageum stuurt Ouder/vertegenwoordiger een bevestiging hiervan. In geval van tussentijdse beëindiging van de leerovereenkomst door Ouder/vertegenwoordiger is het studiegeld over de gevolgde studieperiodes inclusief opzegtermijn direct en volledig opeisbaar.
 3. Bij beëindiging van de leerovereenkomst wordt het restant van het studiegeld exclusief administratiekosten gerestitueerd. Administratiekosten bedragen 8% van het factuurbedrag. Restitutie geschiedt naar ratio exclusief 8%. Een studiejaar loopt van september t/m juni is gelijk aan 10 maanden.
 4. Het gestelde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij opzegging door de Ouder/vertegenwoordiger voor aanvang van de studie.
 5. Hageum is te allen tijde gerechtigd de leerovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen/ontbinden, indien de leerling, naar het oordeel van Hageum niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet. De leerling wordt vanaf dat moment niet meer toegelaten tot de lessen, het schoolgebouw en het schoolterrein. Het restant van het studiegeld wordt gerestitueerd, waarbij tevens de opzegtermijn van één maand, vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgend op de beëindiging, in acht wordt genomen. Restitutie geschiedt minus 8% van het totale factuurbedrag, waarbij het studiejaar op 10 maanden (september 
t/m juni) wordt gesteld.
 6. Het vermindering van het aantal vakken geeft geen recht op restitutie.
 7. Bij overmacht zoals langdurige ziekte ( langer dan 12 weken) of overlijden van de leerling is de leerovereenkomst direct opzegbaar door Ouder/vertegenwoordiger. Het restant van het studiegeld wordt gerestitueerd minus 8% van het totale factuurbedrag. In geval van overmacht is een opzegtermijn niet van toepassing. Een medische verklaring is nodig om vast te stellen of de leerling langdurig ziek is.
 8. Indien blijkt dat er nog een schuld aan Hageum openstaat, dan heeft Hageum het recht om een inschrijving te annuleren, dan wel de leerovereenkomst per direct te beëindigen, zonder dat zij schadeplichtig is jegens Ouder/vertegenwoordiger en/of leerling. Indien vooraf blijkt dat er nog een schuld aan Hageum openstaat, staat het Hageum vrij om de leerling te weigeren en/of de leerovereenkomst op te schorten totdat het openstaande bedrag volledig is voldaan door Ouder/vertegenwoordiger.
 9. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de leerovereenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden/beëindigd. Het nog niet betaalde factuurbedrag , voor zover betrekking hebbend op de periode voor de beëindiging van de overeenkomst , blijft verschuldigd.

Artikel 5: Financiële verplichtingen

 1. De Ouder/vertegenwoordiger ontvangt van Hageum een factuur voor het studiegeld per studiejaar.
 2. Het volledige studiegeld, voor het betreffende studiejaar, dient op de rekening van Hageum te zijn bijgeschreven binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen is. De Ouder/vertegenwoordiger is in verzuim door bij het verstrijken van een betalingstermijn.
 3. Betaling van het studiegeld in termijnen is mogelijk, indien dit bij inschrijving is afgesproken. De betaaltermijnen vervallen op 1 september, 1 december respectievelijk 1 maart van het studiejaar.
 4. Indien niet tijdig en/of niet volledig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, al dan niet in termijnen, is Hageum gerechtigd het volledig verschuldigde bedrag direct en in zijn geheel op te eisen. Elke betalingsregeling zal in dat geval van rechtswege vervallen.
 5. Bij niet tijdige betaling is de Ouder/vertegenwoordiger aan Hageum, na aanmaning op een termijn van 30 dagen, wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Daarnaast is de Ouder/vertegenwoordiger gehouden tot betaling van alle door Hageum noodzakelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingskosten.
 6. In geval van niet betalen, niet tijdige betaling of onvolledige betaling van het studiegeld kan de leerling de toegang tot het volgen van de opleiding worden ontzegd en kan Hageum besluiten niet over te gaan tot uitreiken van het certificaat of diploma of aanmelding voor een examen, zonder dat Hageum jegens de leerling en/of Ouder/vertegenwoordiger schadeplichtig wordt. Hageum behoudt zich tevens het recht voor om de leerovereenkomst te beëindigen/ontbinden, zonder dat Hageum jegens de leerling en/of Ouder/vertegen-woordiger schadeplichtig wordt.
 7. Hageum kan besluiten de prijzen jaarlijks te verhogen. Eventuele prijsverhogingen worden voor 1 mei op de website www.Hageum.nl gepubliceerd.

Artikel 6: Opleiding, lesrooster en studieduur

 1. Hageum verplicht zich de leerling op te leiden voor de het centrale en mondelinge staatsexamens VMBO TL, HAVO of VWO in het vak, vakken dan wel het profiel waarvoor de leerovereenkomst is aangegaan, met inachtneming van het gestelde in de meest recente druk van het examenbesluit voor VMBO TL, HAVO en VWO.
 2. De studiedagen, studietijden en het aantal lessen worden door Hageum vastgesteld overeenkomstig het gestelde in het Programma van Toetsing en Afsluiting en de schoolgids uit te reiken, of ter inzage voor 1 oktober van het studiejaar.
 3. Het studiejaar begint rond de eerste week van september en eindigt omstreeks de eerste week van juli van het daaropvolgende kalenderjaar of zoveel eerder of later als door Hageum bepaald wordt indien de leerling in het betreffende studiejaar het Centraal Eindexamen aflegt in het vak/ de vakken dan wel de studie.

Artikel 7: Examens

 1. De leerling en/of Ouder/vertegenwoordiger dient zo nodig zelf zorg te dragen voor de bescheiden voor leeftijdsdispensatie, één en ander in overleg met Hageum.
 2. Kosten van schoolexamens en Centraal Eindexamen komen voor rekening van Hageum.
 3. Kosten van een Staatsexamen komen voor rekening van Ouder/vertegenwoordiger.

Artikel 8: Boeken en andere leermiddelen

 1. Vóór aanvang van de studie dient de leerling in het bezit te zijn van de voorgeschreven boeken en leermiddelen.
 2. De boekenlijst en de lijst van benodigde leermiddelen worden tijdig door Hageum verstrekt.
 3. Boeken en leermiddelen komen voor rekening van Ouder/vertegenwoordiger tenzij anders aangegeven, en dienen door Ouder/vertegenwoordiger zelf te worden besteld en betaald.
 4. Reiskosten i.v.m. practica en/of excursies ten behoeve van het verzamelen van materiaal voor werkstukken en dergelijke komen voor rekening van Ouder/vertegenwoordiger.

Artikel 9: Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van Hageum berust bij Hageum. Het materiaal mag niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hageum.
 2. Bij iedere schending van het gestelde in lid 1 van dit artikel verbeurt de leerling en/of Ouder/vertegenwoordiger een direct opeisbare boete van € 250,00.


Artikel 10: Klachten- en geschillenregeling

 1. Op alle overeenkomsten gesloten onder deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Klachten over Hageum dienen eerst schriftelijk te worden neergelegd bij de directeur van de school. rector en daarna schriftelijk te worden ingediend bij de klachtcoördinator/ ­commissie op het hoofdkantoor van Hageum te Hilversum, postbus 447, 1200 AK, Hilversum.
 3. Indien de Ouder/vertegenwoordiger een particulier is, kunnen geschillen tussen de Ouder/vertegenwoordiger en Hageum over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Hageum te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Ouder/vertegenwoordiger als door Hageum aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 4. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Ouder/vertegenwoordiger zijn klacht eerst bij Hageum heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 5. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 6. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 7. Wanneer de Ouder/vertegenwoordiger een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is Hageum aan deze keuze gebonden.
 8. Wanneer Hageum een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet Hageum eerst de Ouder/vertegenwoordiger schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Hageum dient daarbij aan te kondigen dat Hageum zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 9. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de voorwaarden van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 10. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Ouder/vertegenwoordiger, vinden de voorwaarden uit lid 3 tot en met 9 van dit artikel geen toepassing.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de leerovereenkomst door Hageum zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Hageum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hageum is uitgegaan van door de leerling en/of Ouder/vertegenwoordiger verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Hageum aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hageum beperkt tot een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan het bedrag dat Ouder/vertegenwoordiger in het betreffende schooljaar in het kader van de leerovereenkomst is verschuldigd.
 4. Hageum is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigen van de door de leerling meegebrachte eigendommen.
 5. De aansprakelijkheid van Hageum beperkt zich tot de grenzen van de vestiging van Hageum. De reis van en naar de vestiging van Hageum, evenals het buiten verblijven tijdens de pauzes, vallen buiten de aansprakelijkheid van Hageum.
 6. De leerling en Ouder/vertegenwoordiger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die de leerling en/of Ouder/vertegenwoordiger tijdens zijn of haar verblijf op de vestiging van Hageum aanbrengt aan medewerkers van Hageum, dan wel aan medeleerlingen dan wel aan derden dan wel aan materialen.


Artikel 12: Privacy en vertouwelijkheid

 1. Hageum verwerkt de door de Ouder/vertegenwoordiger verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Hageum. De Ouder/vertegenwoordiger garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Hageum.
 2. Hageum, haar personeel en/of voor Hageum werkzame personen zullen de door de Ouder/vertegenwoordiger verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Hageum conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 13: Overige voorwaarden

 1. De leerling dient zich te houden aan de ordevoorwaarden van Hageum, waarvoor wordt verwezen naar de schoolgids en dient de aanwijzingen van de leerkrachten c.q. schoolleiders stipt op te volgen op straffe van schorsing of uitsluiting van het onderwijs en leidend tot onmiddellijke beëindiging/ontbinding van de leerovereenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling van de schoolleiding. Het gestelde in artikel 3.5 is van overeenkomstige toepassing.
 2. Indien achteraf blijkt dat door of namens de leerling aangeleverde gegevens, die noodzakelijk zijn voor toelating alsmede voor een correcte uitvoering van de leerovereenkomst, niet correct zijn aangeleverd of indien voor toelating relevante gegevens zijn achtergehouden, dan behoudt Hageum zich het recht voor om de leerling uit te sluiten van het onderwijs dan wel te verwijderen, hetgeen tevens een beëindiging/ontbinding van de leerovereenkomst tot gevolg heeft. Het gestelde in artikel 3.5 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Door ondertekening van de leerovereenkomst geeft de Ouder/vertegenwoordiger te kennen op de hoogte te zijn van de aangegane verplichtingen, zoals hier zijn aangegeven en deze volledig en onvoorwaardelijk na te komen.
 4. Indien door overmacht, zulks ter beoordeling van Hageum, de aangevraagde studie niet mocht doorgaan, wordt het volledige studiegeld gerestitueerd. Indien een dergelijke studie wel plaatsvindt op een andere vestiging, kan hieraan worden deelgenomen. De eventuele extra kosten die hieraan zijn verbonden, zijn voor rekening van de Ouder/vertegenwoordiger. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: omstandigheden die de nakoming van de leerovereenkomst door Hageum verhinderen en die niet aan Hageum zijn toe te rekenen, daaronder begrepen stakingen, stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, overheidsmaatregelen die Hageum verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen, bovenmatig ziekteverzuim, algemene vervoersproblemen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de leerovereenkomst overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, het niet op een rendabele wijze kunnen exploiteren van de vestiging.
 5. Tijdens Hageum schooltijden en tijdens Hageum schoolactiviteiten alsmede tijdens twee uren voorafgaand aan en na afloop van schooltijden en schoolactiviteiten geldt het volgende: de constatering van bezit, handel of gebruik van drugs of alcoholhoudende dranken zowel binnen als buiten de vestigingen van het Hageum, respectievelijk binnen of buiten de plaatsen van de activiteiten van Hageum, heeft onmiddellijke en onherroepelijke verwijdering van de school, en daarmee een beëindiging van de leerovereenkomst, tot gevolg.
 6. Bij ondertekening van de leerovereenkomst gaat de Ouder/vertegenwoordiger akkoord met het gebruik van beeldmateriaal dat binnen de vestiging of tijdens externe activiteiten wordt gemaakt en waar de leerling zichtbaar op kan zijn, voor commerciële uitingen van Hageum, behoudens wanneer vooraf schriftelijk door Ouder/vertegenwoordiger en/of de leerling te kennen wordt gegeven dat dit niet akkoord is.Beeldmateriaal wordt gebruikt voor brochures, posters, advertenties, website en overige uitingen en kan ook na het eindigen van de leerovereenkomst door Hageum gebruikt worden. Het beeldmateriaal (foto of video) is uitsluitend bedoeld voor gebruik door Hageum en zal nimmer aan derden verstrekt worden.

BETALINGSSCHEMA
Keuze A: Betaling ineens uiterlijk op 1 september. Indien de vervaldatum op de factuur echter na deze datum is gelegen kan die vervaldatum als uiterlijke betalingsdatum worden aangehouden. Bij betaling ineens wordt een korting verleend.
Keuze B: Betaling in drie termijnen. Betaling in termijnen is mogelijk als u bij ondertekening van het inschrijfformulier tevens een machtiging voor automatische incasso tekent. Bij betaling in termijnen worden extra kosten in rekening gebracht (zie hiervoor de tariefkaart of Hageum.nl). De drie termijnen vervallen per 1/9, 15/11, 1/2 van het studiejaar.

Bij instroom na 1 september van het betreffende studiejaar geldt een afwijkend betalingsschema. Deze is opvraagbaar bij de rector of het hoofdkantoor van Hageum.

Versie augustus 2018